UGRIFÜLES


Az „UGRIFÜLES” Családi Bölcsődébe (Ugrifüles Családi Bölcsőde Hálózat Ugrifüles Családi Bölcsőde és Játszóház) 20 hetestől 3 éves korig fogadunk gyermekeket, a napközbeni ellátást összesen 5 fő kisgyermek számára biztosított.

Az Ugrifüles Családi Bölcsőde Hálózat Ugrifüles Családi Bölcsőde és Játszóházba Magyarország teljes területéről, bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését.

Családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá.

A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk – ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével, készség és képességfejlesztő programokkal kívánjuk megvalósítani. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi bölcsődében koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Mivel a gyermekekkel a nap folyamán több felnőtt (gondozó, kisegítő, szakmai program vezetők) foglalkozik majd, sokkal több idő fog jutni egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes kereteken belül. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük.

Letöltehető dokumentumok: (PDF)

 • UGRIFÜLES CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT UGRIFÜLES CSALÁDI BÖLCSŐDE ÉS JÁTSZÓHÁZ HÁZIRENDJE 
 • BÖLCSŐDEI FELVÉTELI ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

UGRIFÜLES CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT UGRIFÜLES CSALÁDI BÖLCSŐDE ÉS JÁTSZÓHÁZ HÁZIRENDJE 

 

Az ellátott gyermekek köre

 

 • A családi bölcsőde, családban élő 20 hetes – 3 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.
 • Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
 • A családi bölcsőde a 3 éves kort betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött, családi bölcsődében ellátott gyermekekről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni köteles.
 • A gyermek felvételét a szülő az ellátást végzőnél, illetve a társaság ügyvezetőjénél kérheti. Az ellátást végző és a szülő a társaság képviselőjének közreműködésével megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról. 

 

Gyermeklétszám

 

 • A gyermeklétszám az ellátást végző személy saját napközbeni ellátást igénylő gyermekét is figyelembe véve maximum 5 fő.

 

Nyitvatartási idő

 

 • A családi bölcsőde rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 7.30-tól délután 16.00 óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.

7.) A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a szülők és az ellátást végző közösen döntenek, s azt írásba foglalják. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a társaság ügyvezetője gondoskodik az érintettek egyetértésével.

 

Étkeztetés

 

8.) Az ellátást végző gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről az 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával. A gyermekek a napirend szerint étkeznek. Az aktuális heti étlap az előtérben lévő hirdetőtáblán megtekinthető.

9.) A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 

A Családi Bölcsőde által biztosított szolgáltatások

 

10.) A családi bölcsőde az ellátás keretében a gyermekek felügyeletét, gondozását, étkeztetését, nevelését, illetve foglalkoztatását biztosítja. Az ellátás tartalmazza a heti egyszeri (csütörtök 9.00-9.30) angol, illetve a heti egyszeri (szerda 9.00-10.00) „zenebölcsi” foglalkozást, melyet külső szolgáltató végez. További napokon az időjárásnak megfelelő fejlesztő foglalkozásról a családi bölcsőde vezető gondoskodik. Szervezett kirándulásokról, programokról a szülőket a családi bölcsőde vezető előzetesen tájékoztatja.

11.) A családi bölcsődében ellátott gyermekek szülői felügyelettel ingyenesen vehetik igénybe a játszóházat, illetve annak foglalkozásait hétköznap délután 17.00 óráig.

12.) Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

 

Együttműködés a szülőkkel

 

13.) Az ellátást végző gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és a társaság munkatársaival. A családi bölcsőde vezető szóban, illetve üzenő füzetben tájékoztatja a szülőket a gyermeket érintő információkról. Szülői értekezletet félévente, fogadó óra jellegű beszélgetéseket egyeztetés után a szülők által kért időpontban tartunk. A napi hírek, programok az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán és a családi bölcsőde honlapján (www.ugrifules.com) is figyelemmel kísérhetők.

14.) A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén az ellátást végző köteles azt jelezni a társaság ügyvezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban. Az ellátást végző nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni.

A szülő panaszával a társaság ügyvezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A szülő a gyermekjogi képviselőhöz (elérhetősége a faliújságon kerül kifüggesztésre), vagy a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához, mint engedélyező szervhez fordulhat, ha az ügyvezető 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. Vitás esetekben a felek a Keszthelyi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

15.) Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a társasággal szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét.

16.) Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

 

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 

17.) A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.  A családban előforduló fertőző betegségről a családi bölcsődét értesíteni kell.

18.) A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.

19.) Lázas (hőemelkedést is beleértve – vagyis 37.1C felett), fertőző beteg (a bakteriális – vagyis zöld színű orrfolyás esetét is beleértve), antibiotikumot szedő gyermeket nem fogad a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek bölcsődében belázasodik, az ellátást végző a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a Gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni.

20.)  Gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

21.) A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon.

A családi bölcsőde az alábbi higiéniás és ruházati eszközöket biztosítja:

 • tisztálkodó eszközök (kéztörlők)
 • alváshoz szükséges felszerelés
 • tisztasági csomag (wc papír, papír zsebkendő, folyékony szappan)
 • fogkefe, fogkrém
 • akinek még szükséges pelenka, popsikrém, nedves törlő
 • ágynemű (paplanhuzat, párnahuzat)

A szülőknek a következő eszközökről kell gondoskodnia:

 • váltó ruha (kinti, benti, alvós)
 • váltó cipő
 • tartalék fehérnemű „balesetek” esetére

22.) Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a szervezet szakmai vezetője rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

 

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 

23.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

24.) A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra, illetve a bölcsőde kommunikációjához (honlap, közösségi oldalak) gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

25.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

 

Egyéb rendelkezések

 

26.) A házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat. A megállapodás felbontásáról ezekben az esetekben a családi bölcsőde vezetője dönt. A családi bölcsőde évente két alkalommal élhet az árváltoztatás jogával.

27.) A társaság ügyvezetője az ellátást végzővel és a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti. A házirend a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerül.

28.) A házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő a társaság ügyvezetőjétől veszi át.

 

 

Keszthely, 2022.04.01.

 


NAPIREND

A rendszeresség rendkívül fontos feladat abból a szempontból, hogy az állandóan ismétlődő dolgok a kicsi gyerekek biztonságérzetét növelik. A napirendet a következőképpen képzeljük el, amely természetesen az évszakoknak és az időjárásnak megfelelően rugalmasan változnak.

Az ellátást az alábbi napirenddel valósítjuk meg:

 

7:30 – 8:30 – Folyamatos érkezés, szabad játék (korai érkezők fogadása)

8:00 – 8:30 – Reggeli

8:30 – 10:00 – Játék és képességfejlesztő foglalkozások a foglalkoztató helységekben (játszóház, foglalkoztató szoba), szervezett foglalkozások

10:00 –10:30 –Tisztálkodás, tízórai

10:30 – 11:30 – Játék az időjárástól függően a szabadban vagy a teraszon

11:30 – 12:00 – Rendrakás, tisztálkodás, ebéd, a fél napos gyermekek elvitele

12:00 – 15:00 – Mesehallgatás, pihenés-alvás

15:00 – 15:30 – Uzsonna

15:30 – 16:00 – Készülődés a hazamenetelre

16:00 – 19:00  – Igény szerint: gyermekfelügyelet, játszóházban közös játék, klubfoglalkozás a szülővel, szakmai programok (hétvégén 11.00-19.00-ig)


NYITVA TARTÁS 

Hétfő 7.30-16.00
Kedd 7.30-16.00
Szerda 7.30-16.00
Csütörtök 7.30-16.00
Péntek 7.30-16.00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

 

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

 

Családi bölcsőde ellátás igénybevételére

 

 1. A bölcsőde adatai

 

Név:                      Ugrifüles Családi Bölcsőde Hálózat Ugrifüles Családi Bölcsőde és Játszóház

Cím:                      8360 Keszthely, Tomaji sor 18.

Fenntartó:          Ugrifüles Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Képviselője:       Szűcs László ügyvezető

Tel:                        30/85-000-637

E-mail:                  ugrifules@ugrifules.com

Honlap:                https://ugrifules.com

 

 1. A bölcsődei ellátásra jogosultak köre

 

Mindazon családok igénybe vehetik a családi bölcsődét, akiknek lakóhelye/tartózkodási helye az ellátási területünkön van, és szükségük van arra, hogy napközben mások gondoskodjanak gyermekeikről: elsődlegesen a dolgozó, hivatásukat gyakorló szülők, a gyed, illetve gyes mellett munkát vállalók, a gyermeküket egyedül nevelők, a sajátos képességű gyermeket nevelők, a tanuló szülők, valamint egyéb családi, közösségi vagy szociális indok alapján napközbeni ellátást választók.

 

Az Ugrifüles Családi Bölcsőde Hálózat Ugrifüles Családi Bölcsőde és Játszóházba Magyarország teljes területéről, bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését.

 

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától annak az évnek augusztus 31-ig helyezhető el, amikor a 3. életévét betölti. Amennyiben a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. (Gyermekvédelmi törvény 42.§. (1) bekezdése)

 

A bölcsődei ellátás keretében az alapellátáson túl – szolgáltatásként – speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni, az üres férőhelyek figyelembe vételével.

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek:

 • akinek testvére az Ugrifüles Nonprofit Kft által fenntartott családi bölcsődékbe jár, vagy járt,
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • akit egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön élő – kivéve, ha élettársa van) szülője nevel, melyről nyilatkozat kitöltése szükséges;
 • akinek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását biztosítani egyáltalán nem vagy csak részben tudja;
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt, de reá nézve a szülő GYED-ben nem részesül / vagy a gyermek 1 éves kora után az Extra GYED igénybevételével dolgozik, és ezt nyilatkozattal bizonyítja;
 • akinek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében – a jelzőrendszer tagjai szerint – állandó napközbeni ellátásra van szüksége;
 • akit – gyámhatósági határozat alapján – védelembe vettek, vagy gyámként kirendelt hozzátartozója nevel. Biztosítani kell a gyermek bölcsődei ellátását, ha a gyámhatóság – A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 68§ (3) bekezdése értelmében- védelembe vételt rendelt el, és kötelezte a szülőt a bölcsődei ellátás folyamatos igénybevételére.

 

A fent felsorolt szempontok figyelembe vételét követően a bölcsődei felvételnél a sorrendiséget a kérelmezők jelentkezési sorrendje alapján kell meghatározni, lehetőleg figyelembe véve a családok anyagi helyzetét, testvérek számát, illetve a gyermek korát, és a nemi arányok kiegyensúlyozottságára kell törekedni.

 

Nem vehető fel bölcsődébe az a gyermek, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül a gyermek féléves koráig. Féléves kort követően felvehető a gyermek, amennyiben a szülő a GYED-et igénybe veszi, és nyilatkozik az álláskeresésről, vagy leendő munkaviszonyról, illetve bármilyen formában keresőtevékenységet folytat.  ( megjelenik a nyilatkozat)

 

Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy fel kell hívni a szülő / törvényes képviselő figyelmét arra, hogy a gyermek várólistára kerül és szabad férőhely esetén az elhelyezés időpontjáról az intézmény haladéktalanul értesítést küld. A várólistát a jelentkezés sorrendjében és az e pontban meghatározott szempontok szerint kell összeállítani. Amennyiben a várólistán szereplő gyermek családjában, a bölcsődei ellátást érintő körülményekben változás következik be, úgy a törvényes képviselő köteles a változást 8 napon belül az intézmény vezetőjénél bejelenteni.

 

 1. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja

 

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen, vagy e-mailen a www.ugrifules.com honlapról letölthető Feliratkozási lapon terjesztheti elő (1. sz. melléklet). A felvételi lap kitöltése nem jelenti a felvétel elfogadását, a felvétel lehetséges időpontjáról a fenntartó e-mailen, vagy telefonon értesíti a szülőt.

 

A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

 

A bölcsődei beiratkozásokra minden év márciusban (tavaszi beszoktatás) és augusztusban (őszi beszoktatás) kerül sor. A beiratkozási napokat az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év közben felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges. A maximális csoportlétszám 5 fő.

 

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolandók:

Kötelező mellékletek:

 • A lakcímkártya másolata, vagy nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről
 • A háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető. Ennek hiányában szülői igazolás, ill. oltási kiskönyv másolata.

Egyéb mellékletek:

 • Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén
 • Szülő betegsége esetén orvosi igazolás
 • Igazolás képzésen való részvételről
 • Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi igazolás

 

A felvételi kérelemhez csatolni kell a felsorolt igazolásokat, melyeket legkésőbb az ellátás igénybevételét megelőző 1 héten belül kell benyújtani.

 

A bölcsődei ellátás megkezdésekor a koordinátor/ fenntartó a törvényes képviselővel megállapodást köt, mely megállapodásban tartalmazza:

 • az ellátás várható időtartamát (az ellátás megkezdése és az ellátás várható megszűnésének idejét);
 • a fizetendő térítési díj mértékét, a fizetésre vonatkozó szabályokat
 • a szolgáltatások formáját, módját
 • az ellátás megszűnésének módját,
 • a panaszjog gyakorlásának módját
 • a gyermek és törvényes képviselője személyazonosító adatait,
 • az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője nyilatkozatát a Gyvt 33. § (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről.
 1. A bölcsődei ellátás megszűnése

 

A bölcsődei ellátás megszűnik:

 • a meghatározott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartamot követően;
 • a jogosultsági feltételek megszűnésével;
 • a szülő vagy törvényes képviselő írásbeli kérelmére (felmondás);
 • ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetésére sem tartja be;
 • orvosi szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.
 • a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, vagy ha a gyermek 2. pont szerinti életkort elérte.
 • Amennyiben a Szülő a térítési díj egyhavi összegét elérő hátralékkal rendelkezik, és legalább 60 napot meghaladó késedelembe esik, a Családi Bölcsőde kérheti az ellátási szerződés felmondását.

 

 

 1. Az intézményi térítési díj megállapítása

 

A térítési díjak megállapítása az 28/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról és a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról vonatkozó részeinek figyelembevételével történik. Az Ugrifüles Családi Bölcsőde Hálózat Ugrifüles Családi Bölcsőde és Játszóházban az intézményi térítési díjat a fenntartó Ugrifüles Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft határozta meg a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként.

 

A „Szabályzat az intézményi és személyi térítési díj megállapításáról” című rendelkezés alapján a 2022. október 01-től az intézmény bruttó intézményi térítési díjai az alábbiak:

 • Az intézményi térítési díja 6.500,- Ft/fő/nap, normatívára jogosult gyermekek esetében 9.000,- Ft/fő/nap.

 

Az ellátás Megállapodás szerint rögzített formája lehet:

 1. havi ellátás helybiztosítással
 2. napi ellátás az üres férőhelyek igénybe vételével
 3. óradíjas gyermekfelügyelet az üres férőhelyek igénybe vételével

 

 1. A személyi térítési díj megállapítása

 

A havi ellátás (a,) személyi térítési díját az Intézményvezető az alábbiak szerint állapítja meg; figyelembe véve, miszerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást kérelmező kötelezett havi jövedelmének 50%-át.

Az ellátás Megállapodás szerint rögzített formája lehet:

 1. havi ellátás helybiztosítással
 2. napi ellátás az üres férőhelyek igénybe vételével
 3. óradíjas gyermekfelügyelet az üres férőhelyek igénybe vételével

 

A Családi Bölcsőde havi ellátás (a,) esetén fizetendő térítési díja az igénybevett havi ellátási napok számától függetlenül egységesen havi 20 napra fizetendő, mert egyben helyfoglalást is jelent a gyermek számára, és tartalmazza a napi négyszeri étkezés díját is (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna).

A személyi térítési díj megállapításához szükséges a jövedelem nyilatkozat kitöltése, azonban, ha a szülő vállalja, hogy a mindenkori intézményi térítési díj (havi 85.500,- Ft/fő/hó) teljes összegét fizeti meg, akkor nem kell jövedelem nyilatkozatot kitöltenie (nyilatkozattétel az 5. sz. melléklet szerint lehetséges). Havidíjas ellátásban részesülő gyermekek részére a gyermekfelügyelet a bölcsőde napi nyitvatartási idején kívül 7.00-7.30 és 16.00-17.00 között ingyenes, előre egyeztetett módon.

 

A Családi Bölcsőde napi ellátás (b,) esetén fizetendő térítési díj bruttó 6.500,- Ft/nap/fő, normatívára nem jogosult gyermekek esetében 9.000,- Ft/fő/nap. A napidíj fél napos ellátás esetén is érvényes.

 

A gyermekfelügyelet (c,) esetén fizetendő térítési díj bruttó 2000,- Ft/óra. Egy gyermek a gyermekfelügyeletet ellátó intézményben (családi bölcsőde és játszóház) összesen heti max. 20 órában látogathatja az időszakos gyermekfelügyeletet. A gyermekfelügyeleti díj étkezést nem tartalmaz.

 

A térítési díj előre fizetendő, tárgyhó 05. napjáig, számla ellenében.

 

Amennyiben a Szülő a térítési díj egyhavi összegét elérő hátralékkal rendelkezik, és legalább 60 napot meghaladó késedelembe esik, a Családi Bölcsőde kérheti az ellátási szerződés felmondását.

 

 

Keszthely, 2022.10.01.