UGRIFÜLES


Az „UGRIFÜLES” Családi Bölcsődébe (Ugrifüles Családi Bölcsőde Hálózat Ugrifüles Családi Bölcsőde és Játszóház) 20 hetestől 3 éves korig fogadunk gyermekeket, a napközbeni ellátást összesen 5 fő kisgyermek számára biztosított.

Az Ugrifüles Családi Bölcsőde Hálózat Ugrifüles Családi Bölcsőde és Játszóházba Magyarország teljes területéről, bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését.

Családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá.

A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk – ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével, készség és képességfejlesztő programokkal kívánjuk megvalósítani. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi bölcsődében koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Mivel a gyermekekkel a nap folyamán több felnőtt (gondozó, kisegítő, szakmai program vezetők) foglalkozik majd, sokkal több idő fog jutni egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes kereteken belül. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük.

Letöltehető dokumentumok: (PDF)


UGRIFÜLES CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT UGRIFÜLES CSALÁDI BÖLCSŐDE ÉS JÁTSZÓHÁZ HÁZIRENDJE 

 

Az ellátott gyermekek köre

 

 • A családi bölcsőde, családban élő 20 hetes – 3 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.
 • Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
 • A családi bölcsőde a 3 éves kort betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött, családi bölcsődében ellátott gyermekekről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni köteles.
 • A gyermek felvételét a szülő a szolgáltatást nyújtónál, illetve a társaság ügyvezetőjénél kérheti. Az szolgáltatást nyújtó és a szülő a társaság képviselőjének közreműködésével megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról. 

 

Gyermeklétszám

 

 • A gyermeklétszám maximum 5 fő.

 

Nyitvatartási idő

 

 • A családi bölcsőde rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 7.30-tól délután 16.00 óráig tart.
 • A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a szülők és az szolgáltatást nyújtó közösen döntenek, s azt írásba foglalják. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a társaság ügyvezetője gondoskodik az érintettek egyetértésével.

 

Étkeztetés

 

8.) A szolgáltatást nyújtó gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről az 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával. A gyermekek a napirend szerint étkeznek. Az aktuális heti étlap az előtérben lévő hirdetőtáblán megtekinthető.

9.) A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatást nyújtót tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 

A Családi Bölcsőde által biztosított szolgáltatások

 

10.) A családi bölcsőde az ellátás keretében a gyermekek felügyeletét, gondozását, étkeztetését, nevelését, illetve foglalkoztatását biztosítja. Az ellátás tartalmazza a heti egyszeri (szerda 9.00-10.00) „zenebölcsi” foglalkozást, melyet külső szolgáltató végez. További napokon az időjárásnak megfelelő fejlesztő foglalkozásról a családi bölcsőde vezető gondoskodik.

 

11.) A szolgáltatást nyújtó az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

 

 

 

Együttműködés a szülőkkel

 

12.) A szolgáltatást nyújtó gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és a társaság munkatársaival. A családi bölcsőde vezető szóban, illetve üzenő füzetben tájékoztatja a szülőket a gyermeket érintő információkról. Szülői értekezletet félévente, fogadó óra jellegű beszélgetéseket egyeztetés után a szülők által kért időpontban tartunk. A napi hírek, programok az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán és a családi bölcsőde honlapján (https//ugrifules.com) is figyelemmel kísérhetők.

13.) A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a szolgáltatást nyújtó köteles azt jelezni a társaság ügyvezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban. A szolgáltatást nyújtó nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni.

A szülő panaszával a társaság ügyvezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A szülő a gyermekjogi képviselőhöz (elérhetősége a faliújságon kerül kifüggesztésre), fordulhat, ha az ügyvezető 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. Vitás esetekben a felek a Keszthelyi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

14.) A szolgáltatást nyújtó ellenkező megállapodás hiányában csak a társasággal szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni a szolgáltatást nyújtót, ki viheti el gyermekét.

15.) A szolgáltatást nyújtó csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

 

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 

16.) A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a szolgáltatást nyújtónak.  A családban előforduló fertőző betegségről a családi bölcsődét értesíteni kell.

17.) A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles a szolgáltatást nyújtónak jelezni.

18.) Lázas (hőemelkedést is beleértve – vagyis 37.1C felett), fertőző beteg (a bakteriális – vagyis zöld színű orrfolyás esetét is beleértve), antibiotikumot szedő gyermeket nem fogad a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek bölcsődében belázasodik, a szolgáltatást nyújtó a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a Gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni.

19.)  Gyógyszert a szolgáltatást nyújtó csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

20.) A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit a szolgáltatást nyújtóval egyeztetett módon.

A családi bölcsőde az alábbi higiéniás és ruházati eszközöket biztosítja:

 • tisztálkodó eszközök (kéztörlők)
 • alváshoz szükséges felszerelés
 • tisztasági csomag (wc papír, papír zsebkendő, folyékony szappan)
 • akinek még szükséges pelenka, popsikrém, nedves törlő
 • ágynemű (paplanhuzat, párnahuzat)

A szülőknek a következő eszközökről kell gondoskodnia:

 • váltó ruha (kinti, benti, alvós)
 • váltó cipő
 • tartalék fehérnemű „balesetek” esetére

21.) Az ellátás helyszínén a szolgáltatást nyújtó a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a szervezet szakmai vezetője rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

 

 

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 

22.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

23.) A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra, illetve a bölcsőde kommunikációjához (honlap, közösségi oldalak) gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

24.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

 

Egyéb rendelkezések

 

25.) A házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat. A megállapodás felbontásáról ezekben az esetekben a családi bölcsőde vezetője dönt. A családi bölcsőde évente két alkalommal élhet az árváltoztatás jogával.

26.) A társaság ügyvezetője a szolgáltatást nyújtóval és a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti. A házirend a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerül.

27.) A házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő a társaság ügyvezetőjétől veszi át.

 

 

Keszthely, 2024-01-01

 

 


NAPIREND

A rendszeresség rendkívül fontos feladat abból a szempontból, hogy az állandóan ismétlődő dolgok a kicsi gyerekek biztonságérzetét növelik. A napirendet a következőképpen képzeljük el, amely természetesen az évszakoknak és az időjárásnak megfelelően rugalmasan változnak.

Az ellátást az alábbi napirenddel valósítjuk meg:

 

7:30 – 8:30 – Folyamatos érkezés, szabad játék (korai érkezők fogadása)

8:00 – 8:30 – Reggeli

8:30 – 10:00 – Játék és képességfejlesztő foglalkozások a foglalkoztató helységekben (játszóház, foglalkoztató szoba), szervezett foglalkozások

10:00 –10:30 –Tisztálkodás, tízórai

10:30 – 11:30 – Játék az időjárástól függően a szabadban vagy a teraszon

11:30 – 12:00 – Rendrakás, tisztálkodás, ebéd, a fél napos gyermekek elvitele

12:00 – 15:00 – Mesehallgatás, pihenés-alvás

15:00 – 15:30 – Uzsonna

15:30 – 16:00 – Készülődés a hazamenetelre

16:00 – 19:00  – Igény szerint: gyermekfelügyelet, játszóházban közös játék, klubfoglalkozás a szülővel, szakmai programok (hétvégén 11.00-19.00-ig)


NYITVA TARTÁS 

Hétfő 7.30-16.00
Kedd 7.30-16.00
Szerda 7.30-16.00
Csütörtök 7.30-16.00
Péntek 7.30-16.00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva