MIKKAMAKKA


A „MIKKAMAKKA” Családi Bölcsődébe ( Ugrifüles Családi Bölcsőde Hálózat Mikkamakka Családi Bölcsőde) 20 hetestől 3 éves korig fogadunk gyermekeket, a napközbeni ellátást összesen 5 fő kisgyermek számára biztosított. A gyermekeket Magyarország teljes területéről, bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező szülők kérhetik gyermekük elhelyezését. 

Családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá.

A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk – ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével, készség és képességfejlesztő programokkal kívánjuk megvalósítani. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi bölcsődében koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Mivel a gyermekekkel a nap folyamán több felnőtt (gondozó, kisegítő, szakmai program vezetők) foglalkozik majd, sokkal több idő fog jutni egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes kereteken belül. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük.

Letöltehető dokumentumok: (PDF)AZ UGRIFÜLES CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT MIKKAMAKKA CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 

 

Az ellátott gyermekek köre

 

 • A családi bölcsőde, családban élő 20 hetes – 3 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.
 • Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
 • A családi bölcsőde a 3 éves kort betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött, családi bölcsődében ellátott gyermekekről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni köteles.
 • A gyermek felvételét a szülő az ellátást végzőnél, illetve a társaság ügyvezetőjénél kérheti. Az ellátást végző és a szülő a társaság képviselőjének közreműködésével megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról. 

 

Gyermeklétszám

 

 • A gyermeklétszám az ellátást végző személy saját napközbeni ellátást igénylő gyermekét is figyelembe véve maximum 5 fő.

 

Nyitvatartási idő

 

 • A családi bölcsőde rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 7.30-tól délután 16.00 óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.

7.) A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a szülők és az ellátást végző közösen döntenek, s azt írásba foglalják. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a társaság ügyvezetője gondoskodik az érintettek egyetértésével.

 

Étkeztetés

 

8.) Az ellátást végző gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről az 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával. A gyermekek a napirend szerint étkeznek. Az aktuális heti étlap az előtérben lévő hirdetőtáblán megtekinthető.

9.) A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 

A Családi Bölcsőde által biztosított szolgáltatások

 

10.) A családi bölcsőde az ellátás keretében a gyermekek felügyeletét, gondozását, étkeztetését, nevelését, illetve foglalkoztatását biztosítja. Az ellátás tartalmazza a heti egyszeri (csütörtök 9.00-9.30) angol, illetve a heti egyszeri (szerda 9.00-10.00) „zenebölcsi” foglalkozást, melyet külső szolgáltató végez. További napokon az időjárásnak megfelelő fejlesztő foglalkozásról a családi bölcsőde vezető gondoskodik. Szervezett kirándulásokról, programokról a szülőket a családi bölcsőde vezető előzetesen tájékoztatja.

11.) A családi bölcsődében ellátott gyermekek szülői felügyelettel ingyenesen vehetik igénybe a játszóházat, illetve annak foglalkozásait hétköznap délután 17.00 óráig.

12.) Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

 

Együttműködés a szülőkkel

 

13.) Az ellátást végző gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és a társaság munkatársaival. A családi bölcsőde vezető szóban, illetve üzenő füzetben tájékoztatja a szülőket a gyermeket érintő információkról. Szülői értekezletet félévente, fogadó óra jellegű beszélgetéseket egyeztetés után a szülők által kért időpontban tartunk. A napi hírek, programok az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán és a családi bölcsőde honlapján (www.ugrifules.com) is figyelemmel kísérhetők.

14.) A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén az ellátást végző köteles azt jelezni a társaság ügyvezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban. Az ellátást végző nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni.

A szülő panaszával a társaság ügyvezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A szülő a gyermekjogi képviselőhöz (elérhetősége a faliújságon kerül kifüggesztésre), vagy a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához, mint engedélyező szervhez fordulhat, ha az ügyvezető 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. Vitás esetekben a felek a Keszthelyi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

15.) Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a társasággal szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában – váratlan akadály esetén – legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el gyermekét.

16.) Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

 

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 

17.) A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek.  A családban előforduló fertőző betegségről a családi bölcsődét értesíteni kell.

18.) A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.

19.) Lázas (hőemelkedést is beleértve – vagyis 37.1C felett), fertőző beteg (a bakteriális – vagyis zöld színű orrfolyás esetét is beleértve), antibiotikumot szedő gyermeket nem fogad a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek bölcsődében belázasodik, az ellátást végző a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a Gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni.

20.)  Gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

21.) A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon.

A családi bölcsőde az alábbi higiéniás és ruházati eszközöket biztosítja:

 • tisztálkodó eszközök (kéztörlők)
 • alváshoz szükséges felszerelés
 • tisztasági csomag (wc papír, papír zsebkendő, folyékony szappan)
 • fogkefe, fogkrém
 • akinek még szükséges pelenka, popsikrém, nedves törlő
 • ágynemű (paplanhuzat, párnahuzat)

A szülőknek a következő eszközökről kell gondoskodnia:

 • váltó ruha (kinti, benti, alvós)
 • váltó cipő
 • tartalék fehérnemű „balesetek” esetére

22.) Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a szervezet szakmai vezetője rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

 

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 

23.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

24.) A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra, illetve a bölcsőde kommunikációjához (honlap, közösségi oldalak) gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

25.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a társaság munkatársaival a családi bölcsőde hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

 

Egyéb rendelkezések

 

26.) A házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat. A megállapodás felbontásáról ezekben az esetekben a családi bölcsőde vezetője dönt. A családi bölcsőde évente két alkalommal élhet az árváltoztatás jogával.

27.) A társaság ügyvezetője az ellátást végzővel és a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti. A házirend a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerül.

28.) A házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő a társaság ügyvezetőjétől veszi át.

 

 

Keszthely, 2022.04.01.